Hjälptjänster

logo

Grundskola

I vår kommun finns grundskolor belägna i centrala Hagfors, Ekshärad, Råda och Sunnemo.

Från det år ditt barn fyller sex år finns möjligheten att gå i förskoleklass. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara. Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja elevernas harmoniska utveckling. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Grundskolan arbetar utifrån den nationella läroplanen Lgr 11. Läroplanen innehåller tre delar som handlar om skolans uppdrag och värdegrund, övergripande mål och riktlinjer samt kursplaner och kunskapskrav för varje ämne.  

Vår grundskolas uppgift är att du som elev ska finna din unika karaktär och att du ska utvecklas utifrån dina förutsättningar. Oavsett vad du drömmer om så ska du som elev få möjlighet att utveckla olika kunskapsförmågor. Du ska ges förutsättningar att utveckla demokratiska värderingar och du ska få möjlighet till inflytande och ansvar över din egen skolgång. Undervisningen ska främja ditt fortsatta lärande och din kunskapsutvecklingmed utgångspunkt i din bakgrund, tidigare erfarenheter, ditt språk och dina kunskaper.

Vi utgår från att alla elever kan, vill och vågar.


Sidansvarig

Senast ändrad

2017-11-02

KONTAKTUPPGIFTER

Barn-och bildningschef
Tove Frostvik
0563-185 35
tove.frostvik@hagfors.se

Förvaltningssekreterare
Barn- och bildningsutskottet

Linda Jonsson
0563-185 79
linda.m.jonsson@hagfors.se

Skolskjutssamordnare
Louise Nilsson
0563-540 704
louise.nilsson@hagfors.se

Ekonom
Helén Källvik
0563-186 53
helen.kallvik@hagfors.se

Ekonomiassistent
MaijaLiisa Svedberg
0563-185 29
maijaliisa.svedberg@hagfors.se

LÄNKAR

Blanketter

KONTAKT

Måndag-torsdag 8.00-17.00
Fredag 8.00-16.00
0563-185 00

Dalavägen 10
683 80 Hagfors
kommun@hagfors.se